Czym zajmuje się zwyczajne walne zgromadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?
2 sierpnia 2017
Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
1 września 2017
Show all

Czym zajmuje się zwyczajne walne zgromadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy mogą zgromadzić się w sposób i w terminie wskazanym w ustawie, wówczas mamy do czynienia z tzw. zwyczajnym zgromadzeniem wspólników, bądź w sposób nadzwyczajny, zawsze gdy zaistnieje taka konieczność. Zwyczajne zgromadzenie odbywa się raz do roku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, wyjątek od powyższego stanowi jednakże sytuacja, gdy działalność spółki została zawieszona.

W takim bowiem przypadku, na podstawie uchwały wspólników, zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego, wówczas jednakże przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników są również sprawy dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Każde zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno podjąć uchwały we wskazanych powyżej kwestiach, jest to swego rodzaju minimum w zakresie którego zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno podjąć stosowną uchwałę.

W pierwszej kolejności podczas zwyczajnego zgromadzenia powinno nastąpić rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgromadzenie wspólników zanim więc przystąpi do podjęcia uchwały dotyczącej sprawozdań może przeprowadzić dyskusję bądź skierować odpowiednie pytania do zarządu w przedmiocie przedłożonych sprawozdań. Sprawozdania mogą oczywiście zostać zatwierdzone, lecz również zgromadzenie może odmówić ich zatwierdzenia, bądź może zwrócić się o wniesienie poprawek, uzupełnień. Pamiętać należy, iż podjęcie uchwały o zatwierdzenie owych sprawozdań powinno być poprzedzone ich uważnym rozpatrzeniem, co niestety w praktyce bardzo rzadko się zdarza.

Kolejno na zgromadzeniu powinna zostać podjęta uchwała o podziale zysku lub pokryciu strat za poprzedni rok obrotowy, jeśli oczywiście do kompetencji zgromadzenia wspólników należy podejmowanie uchwał w tym zakresie. Jeśli bowiem umowa spółki przewiduje, iż decyzja o podziale zysków oraz o pokryciu strat należeć będzie do innego organu spółki, wówczas zgromadzenie wspólników nie podejmuje w tym przedmiocie uchwały i tymi sprawami się w ogóle nie zajmuje.

Ostatnią kwestią, którą wspólnicy muszą się zająć podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Absolutorium udzielane jest wszystkim członkom poszczególnych organów działających w spółce, a więc członkom zarządu, rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej, jeśli tylko spółka taką komisję posiada. Udzielenie absolutorium powoduje, że zostają zatwierdzone czynności, które wskazane organy podjęły na rzecz spółki, w ramach pełnionych funkcji.

Podjęcie uchwał w zakresie omówionych powyżej kwestii przez zwyczajne zgromadzenie wspólników jest obligatoryjne, nie są to jednakże jedyne zagadnienia, którymi zwyczajne zgromadzenie może się zajmować. Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia mogą być również inne sprawy, wymagające uchwały wspólników, np.: postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zwrot dopłat czy zawarcie umowy o zarządzenie spółką zależną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska