Spółka akcyjna- charakterystyka, kiedy warto ją założyć?

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która może zostać zawiązana przez jedną lub więcej osób, spółki akcyjnej nie może jednakże zawiązać jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: zawiązania spółki, w tym podpisanie statutu przez założycieli, wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, ustanowienia zarządu i rady nadzorczej oraz wpis do rejestru. Od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka akcyjna w organizacji staje się spółką akcyjną i uzyskuje osobowość prawną, z tą chwilą staje się ona również podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu.

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, osoby które podpisały statut są założycielami spółki. Szczegółową treść statutu określa art. 304 Kodeksu spółek handlowych, w statucie powinny się znaleźć m.in.: firma i siedziba spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego oraz kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, liczba członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalna lub maksymalna liczba członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, liczba i rodzaj tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw, warunki i sposób umorzenia akcji oraz ograniczenia zbywalności akcji. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie, nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki, jest to więc niewątpliwa zaleta spółki akcyjnej.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, jest on stosunkowo wysoki, prowadzenie działalności w tej formie wymaga więc posiadania sporych środków. Wartość nominalna akcji nie może być natomiast niższa niż 1 grosz. Pamiętać należy, iż przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Wśród zalet spółki akcyjnej wymienić zatem należy posiadanie przez spółkę osobowości prawnej, możliwość pomnażania kapitału w trakcie działania spółki oraz brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki, ta forma działalności najlepiej sprawdzi się więc, gdy docelowo spółka ma prowadzić działalność na dużą skalę.

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska