Spółka jawna – charakterystyka, kiedy warto ją założyć?

Spółka jawna jest spółką osobową, która uregulowana została w przepisach Kodeksu spółek handlowych, jest to jedna z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Spółkę jawną założyć mogą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, do zawiązania spółki jawnej muszą przystąpić minimum dwa podmioty. Spółka ta nie posiada jednakże osobowości prawnej, a jedynie zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może występować w roli powoda, jak i pozwanego, oraz może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Od niedawna umowa spółki jawnej może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Umowa spółki jawnej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartości, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie ,,spółka jawna”. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia, w przypadku spółki jawnej nie istnieje wymóg zgromadzenia kapitału zakładowego w określonej wysokości. Każdy wspólnik odpowiada natomiast za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Wierzyciel spółki może więc prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. Co do zasady, każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę, umowa spółki może jednakże przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. Spółka jawna nie posiada organów spółki, jej funkcjonowanie opiera się przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu wspólników.

Prowadzenie działalności w formie spółki jawnej zaleca się przede wszystkim w przypadku małego biznesu, gdzie wysokość zobowiązań nie będzie duża.

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska