Spółka partnerska – charakterystyka, kiedy warto ją założyć?

Szczególnym rodzajem spółki osobowej jest spółka partnerska, gdyż spółka ta może zostać utworzona tylko przez osoby wykonujące wolny zawód, partnerami w spółce mogą więc być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania następujących wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. W ramach jednej spółki oczywiście może być wykonywany więcej niż jeden wolny zawód, ograniczenia w tym zakresie mogą jednakże określać inne ustawy. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, z kolei sama spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

W przypadku spółki partnerskiej odmiennie od pozostałych spółek osobowych została również uregulowana kwestia odpowiedzialności. Partner nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może jednakże przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, umowa spółki może również przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki zostanie powierzone zarządowi.

W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu. Ponadto, z uwagi iż możliwość bycia partnerem w spółce uzależniona została od posiadania odpowiednich kwalifikacji, spadkobierca partnera, co do zasady, nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego partnera. Odmienna regulacja w tym zakresie może się jednakże znaleźć w umowie spółki, jednak spadkobierca również musi być uprawniony do wykonywania wolnego zawodu.

Spółka partnerska daje więc możliwość połączenia pomysłów oraz kapitału kilku osób w celu stworzenia silnej i dobrze zarabiającej firmy, a jednocześnie ogranicza odpowiedzialność każdego ze wspólników.

EnglishFrançaisDeutschPolskiРусскийSvenska